خخخخخخخخخخ واااااییییی واااااایییی خدا خخخخخخخخخخ من و با