منو دوستام تو دبیرستان شااااهد که این چیزا ازش بعیده خخخ