می گویند دل به دل راه دارد...
پس چرا؟

چرا وقتی دلم را شک