اینم از عاقبت روباه قصه ی ما، چه بده آدم به جایی برسه که