#قشنگ

#قشنگ

همدان
۱

همدان

ای با همه کَس به صُلح و با ما به خلافجُرم از تو نباشد گُنه ا...

ای با همه کَس به صُلح و با ما به خلافجُرم از تو نباشد گُنه ا...

الوند کوه

الوند کوه

با لهجه همدانی

با لهجه همدانی