راز

raz111ft

بودنت یه قصه بود و رفتنت یه حادثه

:hushed_face::hushed_face:

:hushed_face::hushed_face:

:cherry_blossom:شهریور….این ته تغاری نازک نارنجی افتاب….دارد...
۴

:cherry_blossom:شهریور….این ته تغاری نازک نارنجی افتاب….دارد...

امکان ندارد کسی به فکرت باشد وسراغی از تو نگیرد!آدم ها تا سر...

امکان ندارد کسی به فکرت باشد وسراغی از تو نگیرد!آدم ها تا سر...

ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩﺭﺍ منوط به،ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻧﮑﻦ!و ﺑﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ...

ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩﺭﺍ منوط به،ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻧﮑﻦ!و ﺑﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ...

:cherry_blossom: خیاطی می گفت:اگر شبها جیبهای لباسها رو خالی...
۱

:cherry_blossom: خیاطی می گفت:اگر شبها جیبهای لباسها رو خالی...

:cherry_blossom:من اگه خدا بودم ، همه چیز را مساوی بین بندگا...
۴

:cherry_blossom:من اگه خدا بودم ، همه چیز را مساوی بین بندگا...

اوضاع دلهایمان آنقدر نابه سامان شده است که وقتی یکی از راه م...
۱

اوضاع دلهایمان آنقدر نابه سامان شده است که وقتی یکی از راه م...

بدبختی ما در رابطه ها این است که می ترسیماز حرف زدن، از خودم...

بدبختی ما در رابطه ها این است که می ترسیماز حرف زدن، از خودم...

زائری بارانی ام آقا بدادم میرسی؟بی پناهم، خسته ام،تنهابدادم ...
۴

زائری بارانی ام آقا بدادم میرسی؟بی پناهم، خسته ام،تنهابدادم ...

وای وای وای
۳

وای وای وای

رفتنی های مانده را بفرستید بروندماندنی های زخمی زخمی تر می ک...
۱

رفتنی های مانده را بفرستید بروندماندنی های زخمی زخمی تر می ک...