نمایشگاه آکواریوم اصفهان

نمایشگاه آکواریوم اصفهان

کاکتوسی زیبا

کاکتوسی زیبا

کاکتوسی زیبا

کاکتوسی زیبا

کاکتوسی زیبا

کاکتوسی زیبا

کاکتوسهای زیبا

کاکتوسهای زیبا

سلام صبح همگی ب خیرو شادی

سلام صبح همگی ب خیرو شادی

درقرون باستان زمانی که از زنها بعنوان برده استفاده میکردند مردان آریایی عشق خود را به اسم مهربانو(بانوی مهر)صدامیزدند وبرای سپاس،اولین روزماه آذر راجشن میگرفتند وباشیرینی وگل نسترن و داودی به دیدارعشق آریایی خودمیرفتند وازبانوی ...

درقرون باستان زمانی که از زنها بعنوان برده استفاده میکردند مردان آریایی عشق خود را به اسم مهربانو(بانوی مهر)صدامیزدند وبرای سپاس،اولین روزماه آذر راجشن میگرفتند وباشیرینی وگل نسترن و داودی به دیدارعشق آریایی خودمیرفتند وازبانوی خودپذیرایی میکردند. به همه ی مهربانوهای آریایی این روز راتبریک میگویم.