سارا (گروه هتل های مشهد)

s.o.m.i.65

وقتی کسی مارو ترک میکند دلیلش این است که کسی دیگری قرار است بیاید ..