همایون شجریان و همسرش
۱

همایون شجریان و همسرش

گاهی " تنهایی "شرف دارد، به " ما " شدن های امروزی..
۱

گاهی " تنهایی "شرف دارد، به " ما " شدن های امروزی..

ای که گفتی جان بده، تا باشدت آرام جانجان به غمهایت سپردم، نی...
۱

ای که گفتی جان بده، تا باشدت آرام جانجان به غمهایت سپردم، نی...

نیستی..     اما      نبودنت        همه جا ...

نیستی.. اما نبودنت همه جا ...

وقتی که دنیا دود شد، شاید فراموشت کنمکاشانه ام نابود شد، شای...
۱

وقتی که دنیا دود شد، شاید فراموشت کنمکاشانه ام نابود شد، شای...