خداااا
۱

خداااا

عشقم

عشقم

گوگولی های من

گوگولی های من

تا دنیا هست با تو هستم
۳

تا دنیا هست با تو هستم

هی دیدی باز تنهام گذاشتی

هی دیدی باز تنهام گذاشتی

من زندگی یه نفرم. اونم تکیه گاه منه

من زندگی یه نفرم. اونم تکیه گاه منه

شتر در خواب بیند پنبه دانه

شتر در خواب بیند پنبه دانه