{$»SADEGH«$}

sadeghf

ممنون که به پروفایلم سرمی زنید مطما باشیدکه من هم به پروفایلتون سرمی زنم(:

همه چی موجوداست!!
۴

همه چی موجوداست!!

کدومش( نظردهید)
۶

کدومش( نظردهید)

عجب هیگلی داره!!
۷

عجب هیگلی داره!!

پیشی
۸

پیشی

این گودزیلاها چه حالی می کنند
۴

این گودزیلاها چه حالی می کنند

بدون شرح
۱۰

بدون شرح

بدون شرح
۷

بدون شرح

i love you

i love you

i love you mom

i love you mom

دقیقا

دقیقا