من كنت مولا فهذا علي مولا
۱

من كنت مولا فهذا علي مولا

منم كداي تو يا حضرت جوادشرمنده عطاي تو يا حضرت جواد

منم كداي تو يا حضرت جوادشرمنده عطاي تو يا حضرت جواد

كشته عالم غرق ماتم درعزاي الائمةكرده زهرا ناله بربا   از ...

كشته عالم غرق ماتم درعزاي الائمةكرده زهرا ناله بربا از ...

التماس دعا

التماس دعا

منم كداي تو يا حضرت جواد.                شرم...

منم كداي تو يا حضرت جواد. شرم...

بدون شرح

بدون شرح

سبحان الله
۲

سبحان الله

عادل دوست داشتني
۳

عادل دوست داشتني

درجايي كه بول حاكم مطلق باشد. أخلاق و شرافت متهم مي كردد

درجايي كه بول حاكم مطلق باشد. أخلاق و شرافت متهم مي كردد

ولاسكو دوست داريم

ولاسكو دوست داريم

سيد متشكريم

سيد متشكريم

مرحبا به اين غيرت

مرحبا به اين غيرت

كواج مباركه
۱

كواج مباركه

اي ول بجه ها

اي ول بجه ها

هركز تسليم نشويد. معجزه ها نوروز رخ مي دهد. شايد فردا روز شم...
۲

هركز تسليم نشويد. معجزه ها نوروز رخ مي دهد. شايد فردا روز شم...

جه بسياراست لذت زودكذري كه اندوه طولاني به دنبال دارد.
۱

جه بسياراست لذت زودكذري كه اندوه طولاني به دنبال دارد.

غروب زيباي خرمشهر

غروب زيباي خرمشهر

بازارجه ماهي فروشي خرمشهر

بازارجه ماهي فروشي خرمشهر

شهيد برافتخار

شهيد برافتخار