saeed rad

saeedrad.mo

هرگز تسلیم نشو ؛ یک روز زندگی از ناراحت کردن تو خسته خواهد شد .

#زندگی کوزه‌ی آبی خنک و رنگین‌ست آبِ این کوزه گهی #تلخ و گهی #شیرین‌ ست زندگی گرمی ِ #دلهای به هم پیوسته ‌ست تا در آن #دوست نباشد همہ درها بسته‌ست... تقدیم‌به شما #دوستای‌ #مهربونم

#زندگی کوزه‌ی آبی خنک و رنگین‌ست آبِ این کوزه گهی #تلخ و گهی #شیرین‌ ست زندگی گرمی ِ #دلهای به هم پیوسته ‌ست تا در آن #دوست نباشد همہ درها بسته‌ست... تقدیم‌به شما #دوستای‌ #مهربونم

معلم گفت: زندگی را تعریف کن گفتم #زندگی تعریف کردنی نیست #ناراحت شد و نمره ام را صفر داد! 📆 📆 #سالها بعد که او را دیدم #پیر شده بود و عصا به دست راه ...

معلم گفت: زندگی را تعریف کن گفتم #زندگی تعریف کردنی نیست #ناراحت شد و نمره ام را صفر داد! 📆 📆 #سالها بعد که او را دیدم #پیر شده بود و عصا به دست راه می رفت جلو رفتم و گفتم: زندگی را تعریف کن، آرام #خندید و گفت: نمره ...

سه میمون سمبلیک در فرهنگ ژاپن 🙈 بدی را نبین 🙉 به بدی گوش نسپار 🙊 بدی را نگو میزارو چشمهایش را می پوشاند کیکازارو گوشهایش را می پوشاند ابوازارو دهانش را بسته است

سه میمون سمبلیک در فرهنگ ژاپن 🙈 بدی را نبین 🙉 به بدی گوش نسپار 🙊 بدی را نگو میزارو چشمهایش را می پوشاند کیکازارو گوشهایش را می پوشاند ابوازارو دهانش را بسته است

#خلاقیت #هنر #دکوراسیون #هنری #creativity

#خلاقیت #هنر #دکوراسیون #هنری #creativity

#خلاقیت #هنر #دکوراسیون #هنری #creativity

#خلاقیت #هنر #دکوراسیون #هنری #creativity

#خلاقیت #هنر #دکوراسیون #هنری #creativity

#خلاقیت #هنر #دکوراسیون #هنری #creativity

#خلاقیت #هنر #دکوراسیون #هنری #creativity

#خلاقیت #هنر #دکوراسیون #هنری #creativity

#خلاقیت #هنر #دکوراسیون #هنری #creativity

#خلاقیت #هنر #دکوراسیون #هنری #creativity

#خلاقیت #هنر #دکوراسیون #هنری #creativity

#خلاقیت #هنر #دکوراسیون #هنری #creativity

#خلاقیت #هنر #دکوراسیون #هنری #creativity

#خلاقیت #هنر #دکوراسیون #هنری #creativity

#wallpaper #تصویر_پس_زمینه #girl #hot_girl #lovely #love

#wallpaper #تصویر_پس_زمینه #girl #hot_girl #lovely #love

#wallpaper #تصویر_پس_زمینه

#wallpaper #تصویر_پس_زمینه

#wallpaper #تصویر_پس_زمینه #game

#wallpaper #تصویر_پس_زمینه #game

#wallpaper #تصویر_پس_زمینه

#wallpaper #تصویر_پس_زمینه

#wallpaper #تصویر_پس_زمینه #girl #hot_girl #lovely #love

#wallpaper #تصویر_پس_زمینه #girl #hot_girl #lovely #love

#wallpaper #تصویر_پس_زمینه #girl #hot_girl #lovely #love

#wallpaper #تصویر_پس_زمینه #girl #hot_girl #lovely #love

#wallpaper #تصویر_پس_زمینه #girl #hot_girl #lovely #love

#wallpaper #تصویر_پس_زمینه #girl #hot_girl #lovely #love

#wallpaper #تصویر_پس_زمینه #girl #hot_girl #lovely #love

#wallpaper #تصویر_پس_زمینه #girl #hot_girl #lovely #love

#wallpaper #تصویر_پس_زمینه #girl #hot_girl #lovely #love

#wallpaper #تصویر_پس_زمینه #girl #hot_girl #lovely #love

#wallpaper #تصویر_پس_زمینه #lovely #love

#wallpaper #تصویر_پس_زمینه #lovely #love