koja mire in dokhtare?

koja mire in dokhtare?

ای کــــــــاش . . .کــســـــــانـی کــــه دلـــــتــنــگشــ...
۱

ای کــــــــاش . . .کــســـــــانـی کــــه دلـــــتــنــگشــ...

✘اَزَش بَدَم نِـــمیـــــــــــآد✘✘وَلــــــــــــــــــــــ...
۱

✘اَزَش بَدَم نِـــمیـــــــــــآد✘✘وَلــــــــــــــــــــــ...

بهم میگفت با دنیا عوضم نمیکنه!!!راست میگفت !!! با دنیا نه ، ...
۱

بهم میگفت با دنیا عوضم نمیکنه!!!راست میگفت !!! با دنیا نه ، ...

ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﺩﻓﻌﻪ ﻱ ﺁﺧﺮ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺰﻩ ﻱﻟﺒﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﻣﻴﭽﺸﻢﺩﺍﺭﺩ ﻋ...
۱

ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﺩﻓﻌﻪ ﻱ ﺁﺧﺮ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺰﻩ ﻱﻟﺒﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﻣﻴﭽﺸﻢﺩﺍﺭﺩ ﻋ...

من به همه ی روزهای هفته نیاز دارم...  به همه ی ساعت ها ... ب...

من به همه ی روزهای هفته نیاز دارم... به همه ی ساعت ها ... ب...

اینکه تُو بآ دیگری بآشی و مَن بآ خیآل تُو...
صَد شَرف دآرد ب...
۱

اینکه تُو بآ دیگری بآشی و مَن بآ خیآل تُو... صَد شَرف دآرد ب...

میخواستم برات بمیرم..... ولی خودت میدونی پهلوانان هیچوقت نمی...
۱

میخواستم برات بمیرم..... ولی خودت میدونی پهلوانان هیچوقت نمی...

اﺻـﻦ ﻫـﻮا ﮐـﻪ ﺳـﺮد ﻣـﯿـﺸـﻪ . . . ﯾـﻨـﯽ ﺑـﺎﯾـﺪ ﯾـﮑـﯿـﻮ داﺷـﺘـ...
۱

اﺻـﻦ ﻫـﻮا ﮐـﻪ ﺳـﺮد ﻣـﯿـﺸـﻪ . . . ﯾـﻨـﯽ ﺑـﺎﯾـﺪ ﯾـﮑـﯿـﻮ داﺷـﺘـ...

من یک جای دنیا  خیلی خوش‌بختم . . .در چارچوب قاب عکس دونفره‌...

من یک جای دنیا خیلی خوش‌بختم . . .در چارچوب قاب عکس دونفره‌...