رامین 23

sailar23

وابستگی پیداکردن به کسی که متعلق به تو نیست یعنی مرگ تدریجی...!!!

گاهی وقتا زندگی یعنی دوست داشتن تو
بی هیچ امیدی برای داشتنت!
۱۶

گاهی وقتا زندگی یعنی دوست داشتن تو بی هیچ امیدی برای داشتنت!

خسته از زندگی
۱

خسته از زندگی

گرگینه جوان
۴

گرگینه جوان

دوستت دارم با این که دلمو میشکنی.  از تو گزشتم چون نمیتونم ب...
۲

دوستت دارم با این که دلمو میشکنی. از تو گزشتم چون نمیتونم ب...

فقط توی خوابم میبینم که تو مال منی.

فقط توی خوابم میبینم که تو مال منی.

واسه رسیدن به تو دیگه چیکار کنم
۱

واسه رسیدن به تو دیگه چیکار کنم

ایستادم مثل برج قابوس نشون میدم هنوز قدیمیا با کوچیکشون چه ا...
۱

ایستادم مثل برج قابوس نشون میدم هنوز قدیمیا با کوچیکشون چه ا...

دوستت دارم. s
۱

دوستت دارم. s

من ادامه میدم
۱

من ادامه میدم

هنوز هستم ادامه میدم
۴

هنوز هستم ادامه میدم

ازبودنت برایم عادتی ساختی که بی توبودن راهرگزباورنمی کنم.
۲

ازبودنت برایم عادتی ساختی که بی توبودن راهرگزباورنمی کنم.