اینم یه کانال مطمن تو تلگرام برای کسای ی که اهل پیشبینیفوتبا...
۱

اینم یه کانال مطمن تو تلگرام برای کسای ی که اهل پیشبینیفوتبا...