تقدیم به دوست گل وعزیزم salyجون
۱۱

تقدیم به دوست گل وعزیزم salyجون

عاشق پاییزم
۲

عاشق پاییزم

آره بیدارم رحیم
۱۰

آره بیدارم رحیم

بی وفایی .....
۸

بی وفایی .....

برجمال محمد صلوات

برجمال محمد صلوات

خوشگلن؟؟؟؟
۲

خوشگلن؟؟؟؟

نازنازی ها...
۱

نازنازی ها...

تقدیم به دوستای گلم
۱

تقدیم به دوستای گلم

قشنگه
۱

قشنگه

عاشق
۱

عاشق

مجنون

مجنون

زور رو داری
۲

زور رو داری

عاشق
۱

عاشق