اینم یکی دیگه
۰

اینم یکی دیگه

عاغا بسه فهمیدیم داری دست تکون میدی به خدا هزار تا عکس از هم...
۳

عاغا بسه فهمیدیم داری دست تکون میدی به خدا هزار تا عکس از هم...

الان دیگه پیر زن شده
۷

الان دیگه پیر زن شده

عاغا این زبونتو بی زحمت بده تو
۱

عاغا این زبونتو بی زحمت بده تو

زبونتو بده تو
۱

زبونتو بده تو

خب پس از مدت ها
۱

خب پس از مدت ها

لهش کرد
۰

لهش کرد

حرفی ندارم
۲

حرفی ندارم

این آمریکایی خر است

عربی نمی فهمد!!

برادر شما ابوجهاد
بیچا...
۰

این آمریکایی خر است عربی نمی فهمد!! برادر شما ابوجهاد بیچا...

مردی که به دنبال زنش میره فروشگاه اینجوری میشه
۳

مردی که به دنبال زنش میره فروشگاه اینجوری میشه

و اینجوری
۰

و اینجوری

تورو خدا قیافهاتون رو اینجوری نکنید
۰

تورو خدا قیافهاتون رو اینجوری نکنید

بعلههههه
۰

بعلههههه

آموزش از این فشرده تر؟
۰

آموزش از این فشرده تر؟

من به فنا رفتم
۱

من به فنا رفتم