samعشق خالش
۵

samعشق خالش

پاییز زمانی رفت و زمستان آمدکه وقتی چمدانش را بست و بهانه رف...

پاییز زمانی رفت و زمستان آمدکه وقتی چمدانش را بست و بهانه رف...

سره کلاس ریاضی بودیم که یهو یاده تو افتادم..... همه ی پنج ها...

سره کلاس ریاضی بودیم که یهو یاده تو افتادم..... همه ی پنج ها...

دیگـر ه هـیچ مـزه ای دلـچسـب نـخواهـد بـود مَـن تَمـامِ حــِ...
۱۱

دیگـر ه هـیچ مـزه ای دلـچسـب نـخواهـد بـود مَـن تَمـامِ حــِ...

اینم کارم برا مسابقه
۹

اینم کارم برا مسابقه

یا صاحب الزمان
۳

یا صاحب الزمان