بِنٺُـــــ الْحُسِــین

sarbaz_zeynab_313

جامانده از کــــــــــــــاروان ..🖤
دل‌ِ‌ـمن‌ ...
بندھ‌همٰاטּصحن‌و‌سراے‌حرم‌اࢪباب‌است(:
→ ۱:۲۰ ← ••• بہ وقت حاج قاســم•••
کپی از مطالب به شرط دعای شهادت =)
https://harfeto.timefriend.net/16205191557079

امتیاز
553810
دنبال‌کنندگان
164
دنبال‌‌شوندگان
179
مورد‌ علاقه

-سفیرعشق‌شھیداست واربابِ‌عشق#حسین . .ووادےِ‌عشاق‌کربلا :)جای...

هدف از خلقت منعشق تو ورزیدن بود...

باشگاه‌میرید‌تمیرنم‌میکنید؟!...:):باشگاه🏋🏻♂🤸♂🥊

داخل پرانتز فامیل پدری!

3

من‌جواب‌...:):اوهم‌دقیقا🤣

#بخونین_برا_دوستانی_که_عکسشون_رو_در_مجازی_پخش_میکنن

3

#قضاوت_ممنوع

2

↻🦋••||•.﴿چادر بہ سرکردے و انگارشب، ماھ را بہ آغوش کشیدھ است﴾

من میان نم باࢪان و خیاݪٺ چہ کنم...

2

¦🖇⃟¦بھ‌قرآن‌اعتقاد‌دارے؟!بھ‌یاسینش‌قسم‌دوست‌دارم....

↻🛵••|•.دختربودݩ‌لیاقت‌میخواد،امادخترچادرے‌بودטּلیاقت‌بیشترےم...

- الھۍ ... : ) -

وقتی دوستات میگن واسه ما هم جا بگیر: #بخند_مومن

طࢪح‌لبـخند‌تُ‌پایان‌پریشانے‌هاسـت!

⌟ـٺو⌜⇠همۆنے کہ دۆسش دارێم خعلے زٻآد

🌧 more beautiful with laughلطفا‌لبخند‌بزݩڪه‌با‌خنده‌خوشگـلتر...

1

•『 : 』•.ابرمـرد همونایۍ بودن . .کھ بزرگترین کار غیر قانونیشو...

1

تو که نمیدانی!شاید خدا بعد از این،وضع تازه ای رقم بزند‹›|سور...

به‌تو‌از‌دور‌سلام‌:🏻"