هیچگاه کسی را معطل دوست داشتن های دمِ دستی خود نکنید!اگر فکر...

هیچگاه کسی را معطل دوست داشتن های دمِ دستی خود نکنید!اگر فکر...