2800 سود شناخته شده ی این خار !

2800 سود شناخته شده ی این خار !

آرامش زخم !

آرامش زخم !