امير

soshyan

من کر مانشاهی هستم و عاشق پرسپوليس

آقا ما سگ ماهی افتاده لب ساحل ؛ شما خاویار توی دل ماهیآقا ما...
۶

آقا ما سگ ماهی افتاده لب ساحل ؛ شما خاویار توی دل ماهیآقا ما...

روز تون شيرين
۵

روز تون شيرين

کلىساى ابى در يونان
۶

کلىساى ابى در يونان

امداد و نجات
۳

امداد و نجات

لب کارون
۷

لب کارون

خلاقيت با گل
۳

خلاقيت با گل

احساس مى کنم زير درختم ودارم ميوه مى چينم!!!
۳

احساس مى کنم زير درختم ودارم ميوه مى چينم!!!

تکنولوژى جديد اقايان براى حريم خصوصى
۴

تکنولوژى جديد اقايان براى حريم خصوصى

لباس کودک
۱۲

لباس کودک

لايک ميخوام لطفا"
۶

لايک ميخوام لطفا"

تکتاز
۵

تکتاز