#خاص #جذاب
۳

#خاص #جذاب

#جذاب #خاص #زیبا

#جذاب #خاص #زیبا

#طنز
۱

#طنز

#متن_خاص

#متن_خاص

#خلاق

#خلاق

#خلاق

#خلاق

ولله #خاص

ولله #خاص

طنز #طنز
۱۳

طنز #طنز

وین ادوریامدینه اظم عبرتی؟ویامدینه اوجوه اهلهااتواسی الامی؟و...

وین ادوریامدینه اظم عبرتی؟ویامدینه اوجوه اهلهااتواسی الامی؟و...

#جذاب

#جذاب

ورب الکعبه لن یخیب
۲

ورب الکعبه لن یخیب

تمااام

تمااام