پایی که جا ماند
۲

پایی که جا ماند

رجز خوانی فرزند شهید حججیبرای آمریکا

رجز خوانی فرزند شهید حججیبرای آمریکا

المدلله که نوکرتمالحمدلله که مادرمی

المدلله که نوکرتمالحمدلله که مادرمی

شادی روح شهید ابراهیم هادی صلواتاللهم صل علی محمد وال محمد
۲

شادی روح شهید ابراهیم هادی صلواتاللهم صل علی محمد وال محمد