مستانه (۱۹ تصویر)

#با آمدن پاییز🍁#عشق همچنان مستانه می تازد#مستانه می نویسد مس...

#با آمدن پاییز🍁#عشق همچنان مستانه می تازد#مستانه می نویسد مس...

#شیری #گرسنه از میان تپه‌های کوهستان بیرون پرید.و گاوی را از...
عکس بلند
۱۶

#شیری #گرسنه از میان تپه‌های کوهستان بیرون پرید.و گاوی را از...

#مستانه #سال_نو_مبارک
۲

#مستانه #سال_نو_مبارک

#مستانه مستم میکنی، دل را زدستم میکنیگه باده نوشم ای صنم،گه ...
۷

#مستانه مستم میکنی، دل را زدستم میکنیگه باده نوشم ای صنم،گه ...

جمعه ها میخواهمت اندکی #مستانه تراندکی #آهسته تر
۲

جمعه ها میخواهمت اندکی #مستانه تراندکی #آهسته تر

#مستانه

#مستانه

#مستانه
۲۳

#مستانه

به لبهایم مزن قفل #خموشیکه در دل #قصه ای ناگفته دارمز پایم ب...
عکس بلند

به لبهایم مزن قفل #خموشیکه در دل #قصه ای ناگفته دارمز پایم ب...

باز من #ماندم و #خلوتی سرد#خاطراتی ز بگذشته ای #دوریاد #عشقی...
عکس بلند

باز من #ماندم و #خلوتی سرد#خاطراتی ز بگذشته ای #دوریاد #عشقی...

#لب #مستانه  محبوب من بگشوده درتا پا نهم در خانه اش اوسردهد ...

#لب #مستانه محبوب من بگشوده درتا پا نهم در خانه اش اوسردهد ...

#مستانه
۱

#مستانه

#مستانه
۳۲

#مستانه

#مستانه

#مستانه

, دلگیر شبی در زد ، #فتانه نمیخواهی؟بی قصّه دل خود را ، #افس...
۲

, دلگیر شبی در زد ، #فتانه نمیخواهی؟بی قصّه دل خود را ، #افس...

#مستانه تقدیمتون بانو
۵

#مستانه تقدیمتون بانو

#ای_کاش دلت عاشقو دیوانه من بوددر پیله دل کاش که پروانه من ب...
۵

#ای_کاش دلت عاشقو دیوانه من بوددر پیله دل کاش که پروانه من ب...

#شراب #مستانه #زمینه

#شراب #مستانه #زمینه

ترس من از شبی است که بدون توبگذرد نهشب اوّل قبر ...#شب #قبر ...

ترس من از شبی است که بدون توبگذرد نهشب اوّل قبر ...#شب #قبر ...