نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ChanBaek (۱۶ تصویر)

Your all mine🌌 and Im not sharing🌈 #ChanBaek

Your all mine🌌 and Im not sharing🌈 #ChanBaek

ریل بودن تا چه حد؟!!💜 🎶 🌂 #ChanBaek

ریل بودن تا چه حد؟!!💜 🎶 🌂 #ChanBaek

_Love being naughty,just for you!_ #ChanBaek

_Love being naughty,just for you!_ #ChanBaek

از چانهون به چانبک رسید :| #فن_آرت #چانبک #ChanBaek

از چانهون به چانبک رسید :| #فن_آرت #چانبک #ChanBaek

کدوم بابای بهتری میشه؟ چان؟ بک؟ #chanyeol #baekhyun #exo #ChanBaek

کدوم بابای بهتری میشه؟ چان؟ بک؟ #chanyeol #baekhyun #exo #ChanBaek

کیفی که چانیول برای رفتن به سنگاپور همراهش داشت, بکهیون هم قبلا از همون مدل توی فرودگاه داشت #ChanBaek *-*

کیفی که چانیول برای رفتن به سنگاپور همراهش داشت, بکهیون هم قبلا از همون مدل توی فرودگاه داشت #ChanBaek *-*

"I believe that this was love" :) -ARTIFICIAL LOVE- #ChanBaek 🌿 ♥ ️

- وَلی تو بِه قلبَم رَنگ آوردیٓ💧 ✨ #ChanBaek

- وَلی تو بِه قلبَم رَنگ آوردیٓ💧 ✨ #ChanBaek

ادیت چانبک از آپدیت لوته🐯 🐶 ❤ #ChanBaek #edit کاش چانمین هم بود.

ادیت چانبک از آپدیت لوته🐯 🐶 ❤ #ChanBaek #edit کاش چانمین هم بود.

🔥 ✨ C H A N B A E K T H I N G S ✨ 🔥 #Edit #ChanBaek

🔥 ✨ C H A N B A E K T H I N G S ✨ 🔥 #Edit #ChanBaek

🙂 ❤ ️ #fanart #ChanBaek

🙂 ❤ ️ #fanart #ChanBaek