نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

miss_asma (۱۱ تصویر)

•┇یهـ جــوری حآلمــ گرفتس •┇انگآر هــــر روز.... •┇عــــصــر #جمــعسـ #miss_asma

•┇یهـ جــوری حآلمــ گرفتس •┇انگآر هــــر روز.... •┇عــــصــر #جمــعسـ #miss_asma

تیمارستان پر از آدَمــاییِ کهـ زیــاد فَـهـمــــیدَنـ #:) #miss_asma

تیمارستان پر از آدَمــاییِ کهـ زیــاد فَـهـمــــیدَنـ #:) #miss_asma

مـَسْـتُـــ لشُــ چـِتـو وِلـــْ گـَـرْدَم درســُ مَشـقـُ یــِهـو وِلـــْ کردمـ #zed.bazi #miss_asma

مـَسْـتُـــ لشُــ چـِتـو وِلـــْ گـَـرْدَم درســُ مَشـقـُ یــِهـو وِلـــْ کردمـ #zed.bazi #miss_asma

احتــرامــ ☜♚ ✘ واسـهـــ بعـضـیـــا ⇽ ✘ بیشتـــــر از ✘ ✘ ↯ کراکـــــ و شیشـــهـــ ↯ ⇾ توهــــم میـــــاره ... #miss_asma

احتــرامــ ☜♚ ✘ واسـهـــ بعـضـیـــا ⇽ ✘ بیشتـــــر از ✘ ✘ ↯ کراکـــــ و شیشـــهـــ ↯ ⇾ توهــــم میـــــاره ... #miss_asma

بـہ درڪ ڪـہ زنـدگـی قـشـنـگـ نـــــی مــ *_*ــن بـا پـــــرویـی ادامــہ مـیـدم ^_^ #miss_asma

بـہ درڪ ڪـہ زنـدگـی قـشـنـگـ نـــــی مــ *_*ــن بـا پـــــرویـی ادامــہ مـیـدم ^_^ #miss_asma

دوس داشتَمـ? هَمیشـه یِ جـوردیگ ـهباشـه هَر روز بِهتر عَ اونـ روز دیگـه باشـه #هرچیـ جلوترمیریـ خرابترمیشهـ? # :( #miss_asma

دوس داشتَمـ? هَمیشـه یِ جـوردیگ ـهباشـه هَر روز بِهتر عَ اونـ روز دیگـه باشـه #هرچیـ جلوترمیریـ خرابترمیشهـ? # :( #miss_asma

#حٰالَم ایڹْ #روزا یِه #جــوریِه ڪِہ نَه #حُوصِلِه یِ #کَسْی رُو دٰارَمْ نَه #دِلَمْ میخوٰادْ #تَنْهٰا بِمــُونَم! # :( #miss_asma

#حٰالَم ایڹْ #روزا یِه #جــوریِه ڪِہ نَه #حُوصِلِه یِ #کَسْی رُو دٰارَمْ نَه #دِلَمْ میخوٰادْ #تَنْهٰا بِمــُونَم! # :( #miss_asma

مَن فقَط بَلََدَم تا یِکــــ بِشمارَم اونَم با اَنگشت وَسَطیـم→нεн #miss_asma

مَن فقَط بَلََدَم تا یِکــــ بِشمارَم اونَم با اَنگشت وَسَطیـم→нεн #miss_asma

قَلْبَم خـَسـْتَـمـْ? مَـنـْ : اَزْ چـی.؟ قَلْبَم : اَزْ تــو ..اَزْ غُـصـه هــاتـْ .. کِــی مْیـخـوایـ خـوبـْ شـی..!؟ مَـنـْ : کـارْنَـکُـنـْ? .. خـوبـْ مـیـشَم #miss_asma

قَلْبَم خـَسـْتَـمـْ? مَـنـْ : اَزْ چـی.؟ قَلْبَم : اَزْ تــو ..اَزْ غُـصـه هــاتـْ .. کِــی مْیـخـوایـ خـوبـْ شـی..!؟ مَـنـْ : کـارْنَـکُـنـْ? .. خـوبـْ مـیـشَم #miss_asma

↜...ـم‌ـن گـُمَمـْـْ...↝ ◀تـــو ‍ـخودَمـ ◀تـــو دِلَــمـ ◀تـــو نَسلَمـ ↜خــآطراتتـ نِمیکُنَ‌ـن وِلَـٖمـ خــــو اَصــلآ↝ #miss_asma

↜...ـم‌ـن گـُمَمـْـْ...↝ ◀تـــو ‍ـخودَمـ ◀تـــو دِلَــمـ ◀تـــو نَسلَمـ ↜خــآطراتتـ نِمیکُنَ‌ـن وِلَـٖمـ خــــو اَصــلآ↝ #miss_asma

تـُو ‍هَـرچِقَـدر میٖخـوٰآیـ خـٰآنُمـ بٰآشـ... مَـ‌ن دِلَـمـْ میـخْوٰآد خُـل بٰآشمـ :|| #عَـلانم_خُـل_عَـسدَمـٖ✋^__^ #miss_asma

تـُو ‍هَـرچِقَـدر میٖخـوٰآیـ خـٰآنُمـ بٰآشـ... مَـ‌ن دِلَـمـْ میـخْوٰآد خُـل بٰآشمـ :|| #عَـلانم_خُـل_عَـسدَمـٖ✋^__^ #miss_asma