البیعت لله

hossinian

بسم الله عقل مهدی
اشهدان لا اله الا الله
اشهدان محمد رسول الله
اشهدان قرآن کتاب الله حفظ یقین
اشهدان علی ولی الله
(منتظر ظهور)
اشهدان مهدی حجت الله
اشهدان ایمان کله
و السلام علی من اتّبع الهدی ...
اندیشه ی من اسلام است . . .
هویتم اسلام بی مرز و انقلاب و ایران
بازنشر و کپی آزاد است !!!

کل بشر کشته شوند فهمیده ی شود اکثر این بازی های انسانی دوستانه و خوب رفتاری پیروز فیلم بوده است.

کل بشر کشته شوند فهمیده ی شود اکثر این بازی های انسانی دوستانه و خوب رفتاری پیروز فیلم بوده است.

زلزله ها که خرابتان کرد

زلزله ها که خرابتان کرد

مرگ بر واقعیت درود بر حقیقت

مرگ بر واقعیت درود بر حقیقت

وقت ارزش ندارد تا اندیشه بکنی وقت هست اندیشه کن.

وقت ارزش ندارد تا اندیشه بکنی وقت هست اندیشه کن.

نیکی و بدی درنهاد نیست وگرنه نمی توانست از اسلام تخلف بکند.

نیکی و بدی درنهاد نیست وگرنه نمی توانست از اسلام تخلف بکند.

عشق ابلیس است اگر ملاک نداشته باشد.

عشق ابلیس است اگر ملاک نداشته باشد.

مهم نیست عشق باشد یا نباشد مهم داشتن ملاک است.

مهم نیست عشق باشد یا نباشد مهم داشتن ملاک است.

به اینترنت و لبتاب و موبایلم کار نداشته باش تا چنین نشوید.

به اینترنت و لبتاب و موبایلم کار نداشته باش تا چنین نشوید.

احمق عشق اگر غلام حلقه به گوش ملاک باشد داریم اگر نباشد و مغایر با ملاک باشد خون خدا هم می ریزیم. (او خدا نیست که مغایر با ملاک باشد)

احمق عشق اگر غلام حلقه به گوش ملاک باشد داریم اگر نباشد و مغایر با ملاک باشد خون خدا هم می ریزیم. (او خدا نیست که مغایر با ملاک باشد)

ما مختاریم آنقدر جنون به ملاک (جنون فدای ملاک وگرنه بی ملاک جنون را هم می کشیم) داریم که گردن شمر را همچون گردن شما می کنیم.

ما مختاریم آنقدر جنون به ملاک (جنون فدای ملاک وگرنه بی ملاک جنون را هم می کشیم) داریم که گردن شمر را همچون گردن شما می کنیم.

خدا وقتی خدا است که سرور تو باشدو تو بنده ی خاصش باشی آن خدایی که تو را بنده ی خاص نداند خدا نیست . چون نشان بیان از سردرون است.

خدا وقتی خدا است که سرور تو باشدو تو بنده ی خاصش باشی آن خدایی که تو را بنده ی خاص نداند خدا نیست . چون نشان بیان از سردرون است.

حضرت مهدی خداگونه است آن خدایی که بتواند بدون حضرت مهدی باشد آن خدا نیست . و آن خدا را می کشیم چون نشان همان بیان سردرون است

حضرت مهدی خداگونه است آن خدایی که بتواند بدون حضرت مهدی باشد آن خدا نیست . و آن خدا را می کشیم چون نشان همان بیان سردرون است

جناب الاغ می داند علف خوشمزه بهتر است این آدم است که تشخیص می دهد شربت تلخ از غذای سمی شیرین بهتر است. قیافت آدمه که ما از شما این تشخیص را داریم

جناب الاغ می داند علف خوشمزه بهتر است این آدم است که تشخیص می دهد شربت تلخ از غذای سمی شیرین بهتر است. قیافت آدمه که ما از شما این تشخیص را داریم

جناب الاغ می داند علف خوشمزه بهتر است این آدم است که تشخیص می دهد شربت تلخ از غذای سمی شیرین بهتر است.

جناب الاغ می داند علف خوشمزه بهتر است این آدم است که تشخیص می دهد شربت تلخ از غذای سمی شیرین بهتر است.

جناب الاغ می داند علف خوشمزه بهتر است این آدم است که تشخیص می دهد شربت تلخ از غذای سمی شیرین بهتر است.

جناب الاغ می داند علف خوشمزه بهتر است این آدم است که تشخیص می دهد شربت تلخ از غذای سمی شیرین بهتر است.

جناب الاغ می داند علف خوشمزه بهتر است این آدم است که تشخیص می دهد شربت تلخ از غذای سمی شیرین بهتر است.

جناب الاغ می داند علف خوشمزه بهتر است این آدم است که تشخیص می دهد شربت تلخ از غذای سمی شیرین بهتر است.

آنها که می پرسند چه چیز مهم خوشحال می کند نه حقیقت چیست همان هایی هستند که بین خوشایند و عقل همانا خوشایند را انتخاب کردند. دنبال شادی نباش بلکه دنبال حقیقت باش هرچند تلخ ...

آنها که می پرسند چه چیز مهم خوشحال می کند نه حقیقت چیست همان هایی هستند که بین خوشایند و عقل همانا خوشایند را انتخاب کردند. دنبال شادی نباش بلکه دنبال حقیقت باش هرچند تلخ باشد.

ما دنبال مهم بودن نیستیم دلسوزیمان برای اینکه نمی توانید تشخیص دهید عقل بالاترین است شدید است .

ما دنبال مهم بودن نیستیم دلسوزیمان برای اینکه نمی توانید تشخیص دهید عقل بالاترین است شدید است .

عقل حق تر از قلب و چشم است

عقل حق تر از قلب و چشم است

دقیقا :) چون مردم حقیقت را شهود عینی می دانند.

دقیقا :) چون مردم حقیقت را شهود عینی می دانند.