بعضی مواقع باید حسرت چیزهایی که ما بدش کردیم رو کشید...