اوره خخخخ حافظه اش بیشتر شد هم اشکال نداره بیشتر باشه دقت