سلام ب دوستان گل میخواستم بگم خوبی بدی دیدی حلال کنید دار