●  گروههای مختلف مواد ( براساس اثرهای ناشی از آن )