پدربزرگ گفت بیا این دونه رو بگیر و بکارش تو زمین. چند سال