آدم ها برای هم سنگ تمام می گذارند امــا نه وقتی که در میا