#پاییز را با بوسه عاشق کن با بوسه عاشق کن زمستان را از عشق م...

#پاییز را با بوسه عاشق کن

با بوسه عاشق کن زمستان را

از عشق می ترسم طبیعی نیست
آغاز کن با بوسه درمان را