🎯 در چارچوب اهداف جنگ نرمِ دشمن ، باقی ماندن نام جمهوری ا