دوستت دارم با این که دلمو میشکنی. از تو گزشتم چون نمیتونم