بعد رفتنتـ =]هیشکیـ جرئتـ ندارهـ =]حتیـ پاهاشو تویہـ سلولمـ ...

 بعد رفتنتـ =]

هیشکیـ جرئتـ ندارهـ =]
حتیـ پاهاشو تویہـ سلولمـ بذارـہ =]
همهـ میدوننـ اینجا یکیـ زندگیـ میکنهـ کهـ =]
هیچوقتـ اعصابـ ندارـہ =]
اصلا تو نیستیـ یهـ لحظه نکشیـ دوریشو =]
کهـ منهـ بدبختـ تیغو نکشمـ رو رگامـ =]
تو لبـ تر کنـ =]
هنوز اینقد میخوامتـ کهـ بیـ ناموسهـ عالممـ مادرشو نگآمـ =]
از نوکـ پاها تا زیر چشمهاشـ کبودهـ =]
چرا اینو زدیـ بیشرفـ مادر منـ بودهـ =]
تو خیانتـ کردیـ مچتو گرفتـ تویهـ خونهـ =]
تو نامردیـ کردیـ دلهـ مادرممـ خونهـ =]
تیغـ خونـ سلولهـ انفرادیـ =]
همهـ یـ اینارو تو هدیهـ بمـ دادیـ =]
یهـ روز از سر درد تو زندانـ فریاد میکشمـ =]
داغونـ تر نبود =]
مهرابـ آزادیـ =]
داغونـ تر نبود =]
از اینـ دستایـ خونیو از اینـ رگهـ کبود =]
داغونـ تر نبود =]
رفتیـ آهایـ هستو نیستو نبود =]
داغونـ تر نبود =]
یکیـ بود ولیـ یکیهـ منـ نبود =]
داغونـ تر نبود =]
آهایـ جایـ چاقوتـ رو منـ جا موند =]
بزنـ بزنـ بزنـ ضربشـ بهـ منـ خورد =]
ما که دنیامونو باختیمـ اینمـ میگیمـ سگـ خورد =]
تمامـ عکسامونـ رو زدمـ رو دیوارهایـ بند هستـ =]
امشبـ عروسیتهـ حیفـ کهـ دستو بالمـ بستستـ =]
من به خاطر تویهـ دیوثـ اونـ یارو رو کشتمـ =]
یکیـ نبود بهمـ بگهـ بهـ هیچیـ گرمهـ پشتمـ =]
تو نگاتـ بهـ حلقتهـ منـ خیرهـ بهـ میله ها =]
یهـ سندیـ چیزیـ جور کنـ عشقتـ میرهـ ها =]
میگنـ اعدامیـ =]
نزدیکهـ صبحـ کهـ میرسهـ =]
مادرشو میبینهـ خونـ بهـ مغزشـ نمیرسهـ =]
مامانـ نیا نمیخوامـ چشمامـ بهـ چشماتـ بیفتهـ =]
مامانـ خستهـ شدمـ =]
بذار اینـ چهار پایهـ بیفتهـ =]
نهـ میخوامـ کهـ عفو کننـ =]
نهـ میخوامـ کهـ برگردمـ =]
بهـ عروسـ خانومـ بگو بگو خداحافظیـ کردمـ =]
بگو حرفـ همیشگیـ اگهـ یادشـ بیاد =]
تو وصیتـ نامهـ نوشتمـ دوستـ دارمـ زیاد =]
قسمتـ نشد یهـ بار ببینمتـ =]
بگو آخهـ با منـ چرا بهمـ بگو =]
تو رو با کیـ دیدنتـ =]
قرار نبود کهـ بشکنیـ =]
دلیـ رو که پایـ تو سوختـ =]
قرارمونـ نبود بریـ منـ بمونمـ بیـ آبرو =]
داغونـ میشمـ وقتیـ تو رو از پشتهـ میلهـ میبینمـ =]
جوریـ شکستیـ از غمتـ گوشهـ یـ سلولـ میشینمـ =]
یهـ دختریـ بود کهـ میگفتـ دنیاتو میبازیـ =]
نمیدونمـ چیـ شد داستانمونـ کشید به خونـ بازیـ =]
حلالمـ کنـ میترسمـ نبینمتـ دیگهـ =]
طاقتمـ تویـ اینـ سلولـ بریدهـ =]
خودمـ خاطرهـ میساختمـ خاطرهـ هامـ گمـ شد =]
گریهـ هامـ سوژهـ یـ حرفـ مردمـ شد =]
یادگاریهـ شلاقامـ خونشـ رو دیوارهـ =]
محکمـ بزنـ سرکار مغزمـ میخارهـ =]
منـ بهـ دنیا اومدمـ تا دردارو بکشمـ =]
محکمـ بزنـ پسر =]
اونمـ بهـ رو چشممـ =]
حسرتـ یهـ بار دیدنـ عشقتـ بیرونـ از اینـ شیشهـ =]
میخوایـ بریـ بیرونـ میبینیـ بازمـ نمیشهـ =]
یهـ تکـ نور خطیو اتاقـ اعترافـ =]
همهـ مشتیامونـ جمعنـ از سادهـ تا اونـ خلافـ =]
هر کیـ بالاخرهـ یـ خطوخوط رو تنشـ دارهـ =]
فقط منتظرهـ یکیـ سر بـ سرشـ بزارهـ =]
انقد زخمـ خوردهـ اینجاسـ کـ باور نمیکنیـ =]
یـ جوریـ گریهـ میکنهـ انگار مادر ندارهـ =]
کلاغـ پر =]
مامانـ بابا کـ پر =]
روبلندیـ وایستادمـ یـ حسیـ بمـ میگهـ بپر =]
گلـ شقایقو گلایلو نیلوفرآبیـ واستـ هیچـ بوییـ ندارهـ =]
وقتیـ تو سلولـ افتادیـ =]
تو هرزگیتو بکنـ خدا میزارهـ تو کاستـ =]
میرسهـ اونـ روزیـ کـ دکتر بتـ میگهـ متاسفمـ واستـ =]
درد ضربهـ هایـ رفیقـ =]
درد خونابهـ ها و تیغـ =]
همونـ درداییـ کـ منو تا خودکشیـ کشوند دقیقـ =]
اینـ شبا هردردیـ بـ گریمـ حریفهـ =]
منو میشناختیـ =]
اعصابـ مصاب ضعیفه =]
خیلیـ چیزا تو سلولـ از جلو چشامـ رد شد =]
فقط یـ چیزو فهمیدمـ =]
دنیامونــــــــــــــــــــ خیلیـــــــــــــــــــــ کثیفهـــــــــــــــــ =]
شبا رو تکـ تکـ دیواراشـ منـ خاطرهـ میسازمـ =]
خط خط عهـ ملاقاتیـ بازمـ =]
اینجا دیگهـ ندارمتـ فقط خودممو سازمـ =]
کلـ زندانو منـ تکیـ بـ گریهـ میندازمـ =]
قرار نبود کـ بشکنیـ دلیرو کـ پایـ تو سوختـ =]
قرارمونـ نبود بریـ منـ بمونمـ بیـ آبرو =]
داغونـ میشمـ وقتیـ تورو از پشتـ میلهـ میبینمـ =]
جوریـ شکستیـ از غمتـ گوشهـ یـ سلولـ میشینمـ =]

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...