قدر شب قدر را بدانیم ...
___________________________________...

قدر شب قدر را بدانیم ...

______________________________________
#قدر #شب_قدر #علیرضا_چخماقی