اامام عصر خود ملاک است پس تماما وجودش عقل معرفت است و چه