کشاورزی الاغ پیری داشت که یک روز اتفاقی به درون یک چاه بد