تاریخچهء فرآوریشیوهء «مزدبگیرداری» (سرمایه داری)- بخش ششم
__...

تاریخچهء فرآوریشیوهء «مزدبگیرداری» (سرمایه داری)- بخش ششم _________________________________________________________ پیشگفتار: رونهش (توجه) داشته باشید که در تاریخ "مزدبگیر داری" (سرمایه داری) ، پروتستان ها ، همان مردمگروه (طبقهء) "مزدبگیرداران" (سرمایه داران) هستند . این بدان چرائی (دلیل) است که کلیسای کاتولیک خودش از بزرگترین "رعیتداران" بود ، پایابراین (بنابراین) "مزدبگیرداران" ناچار شدند که مذهبی تازه را برای خود فراهم کنند ، تا در این مبارزهء خود ، مسیحیت را به سرنام (بعنوان) یک پشتیبان ، درکنار خود داشته باشند . باید گفت که مردم "مزدبگیر" نیز در این مبارزه ، از "مزدبگیرداران" پشتیبانی می کردند ، چون زندگی آنها وابسته به پیروزی ایشان بود . ___________________________________________________________________________ در سال 1574 ، در فرانسه هانری سوم (کاتولیک مذهب) به پادشاهی رسید ؛ ولی کنشانه (عملا) ، یک سوم از فرمانروائی در دست "اتاژنرو" {1} با هموندانی (اعضائی) کاتولیک بود ؛ یک سوم دیگر ، در دست "همپیمانیهء (اتحادیهء) کاتولیکی" به رهبری "هانری دو گیز" ؛ و یک سوم دیگر از فرمانروائی ، در دست پروتستان های پدفراز (جنوب) فرانسه به رهبری "هانری ناوار" بود (1)(2). در سال 1588 ، هانری سوم (کاتولیک مذهب) برای اینکه همچالشهای (رقبای) کاتولیک مذهب خود را از میان بردارد ، نخست به جنگ با "اتاژنرو" رفت ، ولی نتوانست بر آنها چیره شود ؛ پس در سال 1589 ، رویاروئی خود با "همپیمانیهء (اتحادیهء) کاتولیکی" را آغاز کرد ، و در گام نخست از این مبارزهء خودش ، رهبر این همپیمانیهء (اتحادیهء) ، که "هانری دو گیز" نام داشت ، را کشت ؛ و مردم کاتولیک مذهب را به خشم آورد ؛ و چرائی ای (دلیلی) شد که آخوندهای (وعاظ) کاتولیک نیز ، مردم را به کشتن هانری سوم فرابخوانند (1). در پایانگان (اواخر) سال 1589 ، هانری سوم که جان خود را در خطر می دید ، به شوهرخواهر پروتستان مذهب خود (هانری سوم ناوار) ، که در پدفراز (جنوب) فرانسه ، یک جمهوری پروتستان مذهب خودگردان (مستقل) پدید آورده بود ، پناه برد . پس از گاهبازهء (مدت زمان) کوتاهی ، لشگر یکپارچهء این دو ، خود را به پاریس رساند ؛ ولی در گرماگرم آغاز شدن رویاروئی این سپاه با کاتولیک ها ، کشیشی بنام "ژاک کلمان" هانری سوم را کشت ؛ و چون هانری سوم پسری نداشت که درپس او بر تخت بنشیند ، "هانری سوم ناوار" ، با فرنام (لقب) "هانری چهارم" خود را پادشاه فرانسه خواند {2}؛ ولی "اتاژنرو" و "همپیمانیهء کاتولیکی" ، پادشاهی او را نپذیرفتند (1). در سال 1590 ، با بازگشت هانری چهارم به مذهب کاتولیک ، و دادن پروانه هائی (امتیاز هائی) همچون دادن فرپیشه های (مقام های) بزرگ و پردرآمد کشوری به رعیتداران کاتولیک مذهب ، و نیز دادن آزادی مذهبی به همهء کاتولیک ها ، توانست دروازه های پاریس را به روی خود بگشاید ، و بگونهء چمی (قانونا) ، بر تخت پادشاهی فرانسه بنشیند ؛ و آغازگر فرمانروائی شاهیخاندان بوربون ها بر فرانسه شود (1). در سال 1598 ، هانری چهارم در پشتیبانی از پروتستان ها ، "فرمان نانت" را برون داد (صادر کرد) (3)، و در فرانسه ، مذهب پروتستان (کالوینیسم) را چمی (قانونی) نمود ؛ و دادگان (حقوق) پیروان این مذهب را برابر با دادگان پیروان مذهب کاتولیک نمود ؛ و پروتستان ها نیز ، برای کنشمند (عملی) کردن این فرمان ، دژهای بسیاری را به زیر فرمان خود درآوردند و پادگان های خود را در آنها برپا نمودند (1). از این هنگام در فرانسه ، مزدبگیرداری (سرمایه داری) رو به شکوفائی نهاد و گنجینه های (خزائن) کشور ، پر از زر و سیم و گوهر گردیدند (1). پژوهشپایه ها (منابع تحقیق) : (1) تاریخ قرون وسطی – کاسمینسکی – برگردان صادق انصاری و محمدباقر مومنی – نشر اندیشه – چاپ هفتم – سال 1358 – برگه های (صفحات) 222 تا 229 https://en.wikipedia.org/wiki/French_Wars_of_Re... (2) https://en.wikipedia.org/wiki/Catholic_League_(... (3) https://en.wikipedia.org/wiki/Edict_of_Nantes گسترده گوئی های (توضیحات) بیشتر: {1} پیش از پدید آمدن "چمگزارادها" (مجالس قانونگزاری) ، هرگاه دشواری بزرگی در فرانسه پدید می آمد ؛ همندیشادی (مجلسی) با نام "اتاژنرو" برپا می شد ، و فرمانروائی از پادشاه به این همندیشاد واگذار می شد ؛ ولی پس از از میان رفتن آن دشواری ، "اتاژنرو" از میان برداشته می شد . باید گفت که در برخی دیگر از کشورهای اروپائی ، مانند "کاستیل" ، نیز این همندیشادها برپا می شده است . https://en.wikipedia.org/wiki/Estates_General_(... {2} هانری سوم ناوار = هانری چهارم فرانسه https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_IV_of_France https://en.wikipedia.org/wiki/Lowe

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار