یه روز تو آسانسور وایساده بودم یه دختر کنارم بود گفت چطور