يعنى ترسيده!نه, داره يه نگاه اکشن به افقهاى دور ميندازه..