ویژه کنید
عکس و تصویر نیـاید آن روزی کـه از معـشوقت برایـم تعـریف کنـی.... گیـج و مبـهوت مانـده ام ذهنـم ...

نیـاید آن روزی کـه از معـشوقت برایـم تعـریف کنـی.... گیـج و مبـ...

نیـاید آن روزی کـه از معـشوقت برایـم تعـریف کنـی....
گیـج و مبـهوت مانـده ام ذهنـم پـر از خـالی است...
با چـه زبـانی از عـلاقه ام بگـوییم وقتـی که تو...
حتـی به مـن فکـر هم نمـیکـنی...
.
. #فاطمه_پورحاتم

Loading...