اگر ساندویچ سوسیس و کالباس یک ساعت در کیف مدرسه کودکان بم