مثبت فکر کن، خوشحال باش، هر روز صبح به خودت بگو امروز بهت