هردو گروه تو ی مدل ماشین فقط با رنگ متفاوت و اگه دقت کنین