سپس آقا فرمودند : ان معی ربی من الان به شما میگویم خدای م